Parent Council

LIST OF PARENTS FOR THE PARENT COUNCIL

KG

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. JAGAT CHAUDHARY
JAYESH CHAUDHARY
2
Mr.SATHISHKUMAR BALASUBRAMANIAM
SAMATA SATHISH KUMAR
3
Mr. MUDASSAR AHAMED
HAROON AHMED BASHEER

PRE-PRIMARY

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. PALANIMURUGAN T KUMAR
THIRU TANVEER
2
Mrs. RAJANI YADAVELLI
AARNAV REDDY
3
Mrs. RESHMA BASHEER
INNAYA ZARA NABEEL

PRIMARY GIRLS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mrs. SOPNA PREM
NAKSHATRA PREM
2
Mrs. SHEBNI HAMED
RAYA FAIZ
3
Mrs. GARIMA KRISHNA
ASHKA KRISHNA

MIDDLE GIRLS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. MOHAMMED AFTAR
FIRDOUSE MUHAMDU JOUPA
2
Mrs. KALPANA GANESAN
MUTHU GANESAN
3
Mrs. SUSHMA UMRAO
GAURI UMRAO

SENIOR GIRLS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. MUDUR DEVANATHAN KANNAN
MIRDHULA KANNAN
2
Mr. VARGHESE MATHEW
ANN MARIA VARGHESE
3
Mr. SANTOSH RAKSHE
VIDHI SANTHOSH RAKSHE

PRIMARY BOYS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. RAJESH KUMAR
AADITYA RAJESH KUMAR
2
Mr. MOHAMMAD ABDUL SIDDIQI
MOHAMMAD ABDUL RAHMAN SIDDIQI
3
Mrs. SHAFIA FIRDOSS
MOHAMMED ZOHAIBUDDIN SIDDIQUI

MIDDLE BOYS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. ABDUL RAHAOOF THEKKE KELOTH
SHAMMAS ABDUL RAHOOF
2
Mr. JESSIN KISHOR
MADHAV VIBU BOSE
3
Mrs. RAZIA HANIF
NAMIR AHMED

SENIOR BOYS

SN
NAME OF THE PARENT
NAME OF THE STUDENT
1
Mr. JUDE JOSE LOPEZ
SAVIO JUDE LOPEZ
2
Mr. SHAKEEB NAZIR AZHARI
AYYAN SHAKEEB AZHARI
3
Mr. RAJESH KUMAR. R
HARSH RAJESH KUMAR